Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste koskee henkilötietojen käsittelyä silloin kun henkilö on Hoitopolku -palvelussa henkilöasiakkaana (jäljempänä ”asiakas”).

Rekisterinpitäjä

Dimire Oy (jäljempänä “Hoitopolku”)
Hatsalankatu 27, 70110 KUOPIO
Hoitopolku –palvelun asiakasrekisteri on yhteiskäytössä Dimire Oy:ssä toimivien terveydenhuollon ammattihenkilöiden kesken.

Yhteyshenkilö

Toimitusjohtaja Harri Sulku
Harri.Sulku@dimire.com, puhelin +358 40 0355 592

Rekisterin käyttötarkoitus ja tietojen käsittelyn peruste

Tietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin

 • käsittely on tarpeen ennalta ehkäisevää tai muita neuvonta-/ohjaustoimenpiteitä koskevia tarkoituksia varten
 • palvelujen ja järjestelmien hallintoa varten
 • käsittely on tarpeen hyvinvointipalvelujen tarkoituksia varten
 • annettujen suostumusten perusteella palvelusta informoimisen tarkoitukseen, esim työterveyshuolto
 • palautteiden käsittely


Rekisteriin kerättävät tiedot

Käsittelyn kohteena olevat henkilötiedot

 • Perustiedot
 • Suostumukset ja kiellot
 • Työnantajatiedot
 • Hyvinvointitiedot
 • Ajanvaraustiedot
 • Hoitopolku-palvelun toteuttamiseen liittyvät asiakkaan antamat tiedot
 • Palautteiden tiedot


Tietojen säilytysaika

Hoitopolku -palvelu: Asiakkaan ilmoittamat henkilöön yksilöidyt tiedot poistetaan kun sopimusaika päättyy.
Hyvinvointitietoja ja palautteiden tietoja säilytetään anonyymisti Hoitopolku -palvelun kehittämistä varten.

Tietojen käsittely ja luovutus

Henkilötietoja käsittelee Hoitopolku – palvelun omat asiantuntijat.
Henkilötietoja ei luovuteta Hoitopolku –palvelun ulkopuolisille toimijoille ilman asiakkaan kirjallista lupaa.

Säännönmukaiset tiedon lähteet:

Asiakas

Asiakkaan ilmoittamat tiedot

Hoitopolku –palvelun terveydenhuollon asiantuntijat

Hoitopolku -palvelun toteuttamisen yhteydessä muodostuneet tiedot

Hoitopolku –palvelussa hyödynnettävät seurantavälineet

Seurantavälineistä saatavat tiedot

Ulkopuolinen terveydenhuollon toimintayksikkö tai terveydenhuollon ammattihenkilö

Muista terveydenhuoltolaitoksista asiakkaan vapaaehtoisesti itse antamat tiedot


Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus päästä omiin tallennettuihin henkilötietoihin

Asiakkaan on mahdollista tutustua omiin tietoihinsa pyytämällä sitä kirjallisesti. Hoitopolku -palvelu kattaa asiakkaan ilmoittamat henkilötiedot sekä tärkeimmät hyvinvointiin liittyvät tiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen ja käsittelyn rajoittamiseen

Asiakas voi tehdä kirjallisen oikaisu- tai käsittelyn rajoituspyynnön omiin tietoihinsa

Oikeus tietojen poistamiseen

Itse ilmoittamat tiedot voidaan poistaa asiakkaan pyynnön perusteella

Suostumuksen peruuttaminen

Silloin kun tietojen käsittely perustuu asiakkaan antamaan suostumukseen, asiakas voi peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa pyytämällä sitä kirjallisesti.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Mikäli asiakas katsoo, että häntä koskevassa henkilötietojen käsittelyssä on rikottu tietosuoja-asetusta, niin hänellä on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle.


Henkilötietojen suojaus

Henkilötietoja käsitellään tietosuojalain mukaisesti ja vain Hoitopolku -palvelun erityisesti määrittelemien henkilöiden toimesta. Kaikki asiakkaan tiedot säilytetään Suomessa ja Suomessa sijaitsevilla palvelimilla. Palvelinten fyysisestä, teknisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain edellä mainituilla Hoitopolku –palvelun erityisesti määrittelemillä henkilöillä. Hoitopolku-palvelussa huolehditaan siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Sopimuskauden päätyttyä kaikki yksilöidyt henkilötiedot poistetaan.